Українська академія друкарства
  • E-mail: kafekonomikauad@gmail.com
  • Телефон: 0322 357 580

Історія кафедри

Історія Української академії друкарства та кафедри економіки, започаткована в м. Харкові, сягає своїм корінням далекого 1930 року, де підготовку інженерів-економістів почали на механічному факультеті. Серед перших викладачів, які готували економістів, були А. М. Лєвін, Б. Г. Кусліцький та інші, які мали певний практичний досвід, бачили перспективи і проблеми поліграфії. Період 1931 ― 1940 років можна вважати першим етапом розвитку кафедри економіки і організації поліграфічної промисловості.

Колектив активно працював над актуальними науковими напрямками, зокрема, над удосконаленням організації праці, методикою визначення валової продукції, аналізом господарської діяльності поліграфічних підприємств, упорядкуванню форм техпромфінплану і уперше було розроблено типові норми виробітку. Першим завідувачем кафедри був доцент А.М. Лєвін ― досвідчений практик, науковець, викладач. Він заклав фундамент організованого колективу, який з покоління в покоління передавав естафету творчої праці, заповзятості, безмежної відданості галузі видавничої справи і поліграфії.

А з 1945 року Український поліграфічний інститут перебазувався в українську столицю книгодрукування — місто Львів. У той час (1945 – 1963) кафедрою завідував доцент Б.Г. Кусліцький – хороший адміністратор і вчений, який уперше в галузі розробив методику визначення нормативного запасу оборотних засобів.

Новий етап функціонування кафедри увиразнюється з 1965 року, коли створили інженерно-економічний факультет, основною структурною одиницею якого стала кафедра економіки і організації поліграфічної промисловості. Завідував кафедрою тоді (1963 ― 1973 рр.) був молодий обдарований учений кандидат економічних наук, доцент Ю.О. Барнич, а першим деканом факультету призначили перспективного викладача, випускника УПІ, доцента Р.М. Машталіра.

Упродовж багатьох років (1973 ― 1990 рр.) успішно очолював кафедру професор Р.М.Машталір. Саме в його особі кафедра ЕОПП дала галузевій науці Союзу СРСР першого доктора економічних наук. Визнаний економіст, відомий у багатьох країнах світу, блискучий спеціаліст з видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження, ідеї якого та плани і прагнення несуть в життя і реалізують численні учні в Україні та за її межами. Автор восьми фундаментальних видань-монографій, підручників, посібників, чималої кількості наукових статей і розвідок, науково-методичних розробок з проблем галузевої економіки, який підготував 13 кандидатів економічних наук.

Кафедра економіки і організації поліграфічної промисловості також терпить зміни. З 1990 року на посаду завідувача вчена рада інституту обрала кандидата економічних наук, доцента З.М. Холод, яка тривалий час була заступницею завідувача кафедри з наукової роботи. Естафета завідування перейшла в надійні руки професіонала, науковця і практика. Ціною немалих зусиль деканату факультету економіки і організації книжкової справи, який з 1991 по 2004 рр. очолювала випускниця кафедри, к.е.н., доцент Боженко О.М. та колективу кафедри в 1992 році відкрили спеціальність «Облік і аудит», що привело до зміни назви кафедри в 1995 році на кафедру економіки, обліку і аудиту у ВПК.

У 2001 році відбувся  поділ на дві кафедри: кафедру обліку і аудиту у ВПК і на кафедру економіки підприємства у ВПК.

Завідувачем кафедри економіки підприємства було обрано кандидата економічних наук, доцента О.М. Гірняка. Кафедра економіки підприємства готувала бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності «Економіка підприємства», бакалаврів зі спеціальності «Менеджмент організацій» (з 1998 р.) і спеціалістів зі спеціальності «Маркетинг» (за ІІІ освітньо-кваліфікаційним рівнем).

У зв’язку зі зміною критеріїв формування окремих кафедр і вимог до наукового рівня керівників структурних підрозділів у 2004 році до завідування кафедрою економіки, обліку і аудиту у ВПК запросили знаного в Україні науковця і практика в галузі економіки машинобудування, доктора економічних наук, професора Є.М. Палигу, а заступниками завідувача стали по напрямку економіки підприємства – доц. Гірняк О.М., а по напрямку обліку і аудиту – проф. Холод З.М.

Кафедра отримала можливість вести підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за IV рівнем акредитації та значно активізувалася науково-дослідна, навчальна та виховна робота.

Непрості умови господарювання спричинили потребу суттєво змінити навчальні плани підготовки фахівців, наповнити новим змістом традиційні економічні дисципліни, перебудувати зміст і форми навчання.

Колектив кафедри спричинився до видання 16 добротних навчальних посібників і підручників з багатьох дисциплін для всіх спеціальностей в тому числі значна їх кількість має гриф МОН України.

Особливо цінними є: «Основи сучасного маркетингу» (Є.М. Палига), «Менеджмент: теоретичні основи і практикум» (О.М.Гірняк, П.П.Лазановський), «Планування, облік, калькулювання та аналіз собівартості видавничої і поліграфічної продукції (А.М.Штангрет, В.В.Мартинів), «Державне регулювання економіки» (Л.А.Швайка), «Виробниче підприємництво» (О.І.Гузела, І.П. Босак), «Економіка підприємства» (у співавторстві О.М.Боженко), «Економіка видавничо-поліграфічної галузі» (Л.А.Швайка, А.М.Штангрет).

Важливим напрямом роботи кафедри є наукові дослідження, які провадяться в руслі формування в галузі ринкових відносин, удосконалення форм господарювання та корпоративного управління власністю, менеджменту на поліграфічних підприємствах; управління потенціалом господарюючих структур; удосконалення мотиваційного механізму, фінансів та зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Молоді викладачі кафедри працюють над виконанням дисертаційних досліджень. На кафедрі діє аспірантура, в якій навчаються найбільш обдаровані випускники, ведеться підготовка магістрів.

На сьогодні на кафедрі працюють професори, доктори економічних наук Є.М.Палига, С.Г.Мартинюк, Н.А.Мікула; професори О.М.Гірняк, Л.А.Швайка; доценти О.М.Боженко, В.В.Мартинів, І.П.Босак, П.П.Лазановський, О.І.Щерба, В.В.Гомольська, І.Р.Безпалько, В.Б.Базилюк, Н.Г. Мазій; ст.викладачі Д.Д.Яворська, Л.Й.Кобрин, О.Я.Онещак, О.О. Хамула та навчально-методичні працівники М.І. Ісманицька, Н.Р. Оганіна, О.І. Ісманицька, які спрямовують свою діяльність на національне відродження України та проводять на високому професійному рівні навчально-виховну роботу підготовки фахівців галузі у відповідності з вимогами Болонського процесу.

Проблематика і тематика наукових досліджень дуже розширилися, що по-різному вплинуло на їх практичну результативність. Однак теоретичні аспекти знайшли своє відображення в зрослій публікаційній активності професорсько-викладацького складу кафедри, в участі в конференціях — від міжнародних до внутрівузівських ― й організації кафедрою міжнародних конференцій, наукових семінарів і студентських наукових конференцій.

На кафедрі завжди, у всі часи її функціонування працювали цікаві, обдаровані, неординарні, і самовіддані особистості. Кожен з них — це окрема історія. Праця кожного — вагомий вклад в існування, розвиток і перспективи кафедри, інституту і галузевої науки. Кожен приклався до історії кафедри з повною віддачею. Заслуговують шани наші фундатори і корифеї, наші ровесники і молоді колеги. Варті поваги численні випускники, які завжди безапеляційно долучалися до розв’язання проблем закладу і кафедри, підтримували і підтримують зв’язки, не розгубилися в ринкових перипетіях.

Звичайно, за майже восьмидесятилітню історію в розвитку кафедри і загалом у складному організмі навчального закладу було багато проблем і ще більше їх є сьогодні. Але нехай цього разу вони залишаються поза межею історії. Важливо інше: проблеми вирішуються, життя не стоїть на місці, а значить історія продовжується. Майбутнє кафедри проглядається в реалізації її найвищої місії — забезпечення високоякісної підготовки сучасних конкурентоспроможних фахівців різних рівнів задля розвитку науки і практики функціонування видавничо-поліграфічної галузі, високого іміджу Української академії друкарства, зміцнення української державності.

Ми не ставимо крапки, бо її просто не може бути, якщо йдеться про історію великого чи малого.

Події кафедри

кві
20
Інформація для випускників-бакалаврів: реєстрація на ЗНО з іноземної мови з 11.05.21 по 03.06.21. Додаткова інформація: https://www.uad.lviv.ua/umovy-vstupu/reiestratsiia-na-yevi-v-mahistraturu-2019

14:28 — online ауд.

лис
22
У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) в закладах вищої освіти оголошено карантин

08:00 — 16 ауд.

Архів методичних і наукових матеріалів

Маркетинг

  • Маркетинг.pdf
  • Менеджмент

  • Менеджмент.pdf
  • Обґрунтування господарських рішень і оцінка ризиків

  • ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ.pdf